Drew Zimmerman
Zimmy Start Index

Zimmy (Bob Dylan)

2016
mixed media
28"